බයෝ ෆොස්® (ජෛව පොහොර)

ෆොස්ෆරස් යනු ශාක හා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් හට ඉමහත් ලෙස වැදගත් වන්නා වූ මුලද්‍රව්‍යකි, ෆොස්ෆරස් ශාක වලට අවශෝෂණය කරගත හැක්කේ එය කැල්සියම් , යකඩ, ඇලුමිනියම් හා ෆ්ලෝරයිඩ් මුලද්‍රව්‍ය සමග සාදන අකාබනික සංයෝග වල ස්වරූපයෙනි. ෆොස්ෆරස් අඩංගු කාබනික සංයෝග වන්නේ ෆයිටින්ල ෆෝස්ෆොලිපිඩල නියුක්ලෙයික් අමිල රොක් ෆොස්ෆේට් හා සත්ව ඇටකටු යනාදියයි.

සාමාන්‍යයෙන් ශාක වලට ෆොස්ෆරස් සැපයීමට යොදා ගන්නේ රොක් ෆොස්ෆේට් ය. රොක් ෆොස්ෆේට් වල ෆොස්ෆරස් 28-35%% ත් අතර ප්‍රමාණයක් අඩංගු වුවද එයින් ශාක වලට අවශෝෂණය කර ගත හැකි තත්වයක පවතින්නේ 2-4% ත් අතර ප්‍රමාණයක් පමණි. එහෙත් සියුඩොමොනස් සහ බැසිලස් යන පාංගු බැක්ටීරියාවන් හට රොක් ෆොස්ෆේට් වැනි අද්‍රාව්‍ය ෆොස්ෆේට් දිය කිරීමේ සුවිශේෂී හැකියාවක් ඇත, ෆෝමික් ඇසිටික් ප්‍රොපියෝනික් ලැක්ටික් හා ග්ලයිකොලික් ආදී අමිල වර්ග ස්‍රාවය කිරීම මගින් එය සිදු කරනු ලබයි, මෙම අමිල පසෙහි pH අගය අඩු කොට ශාක වලට අවශෝෂණය කරගත හැකි පරිදි අද්‍රව්‍ය ෆොස්ෆේට් ද්‍රවණය කරයි.

අද්‍රව්‍ය ෆොස්ෆරස් දිය කිරේම නිරතරයෙන්ම ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ මැදිගත් වීම මගින් පාලනය වන්නකි, එනිසා මෙම ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ ගහණය වැඩි කිරීම මගින් පසෙහි ෆොස්ෆරස් ද්‍රවීකරණ ක්‍රියාවලිය නිරන්තරව පවත්වාගත හැක, තවද මෙම හිතකර ක්ෂුද්‍ර ජීවී ගහණය වැඩි කිරීම මගින් ශාක වලට නිරන්තරව ෆොස්ෆරස් සැපයුමක් ලබාදීම හැක. ක්‍ෂේත්‍ර පර්යේෂණ මගින් පෙන්වා දී ඇත්තේ රොක් ෆොස්ෆේට් සමග ෆොස්ෆරස් ද්‍රවණය කිරීමට හැකි බැක්ටීරියාවන් යෙදීමෙන් ශාක වලට ලබාගත හැකි ෆොස්ෆරස් ප්‍රමාණය 40-50% කින් පමණ වැඩි කරගත හැකි බවයි, එනම් රොක් ෆොස්ෆේට් මගින් ලබාගත හැකි ෆොස්ෆරස් ප්‍රමාණය 2-4% සිට 15-20% දක්වා වැඩි කරගත හැකි බවයි.

බයෝ ෆොස්® යනු ෆොස්ෆරස් දිය කරන බැක්ටීරියාවක් වන බැසිලස් මෙගාතීරියම් අඩංගු ද්‍රාවණයකි. මෙම ද්‍රාවණය රොක් ෆොස්ෆේට් සනාග මිශ්‍ර කර ක්ෂ්ත්‍රයට යෙද්‍රු විට එම හිතකර ක්ෂුද්‍ර ජීවීයා පස තුළ බහුගුණනය වේ. මෙන ජීවීන් විසින් ස්‍රාවය කරනු ලබන කාබනික අමිල මගින් අද්‍රව්‍ය ෆොස්ෆේට් දිය කරීමේ ක්‍රියාවලිය සිදු වේ.

එප්පාවල රොක් ෆොස්ෆේට් සමග බයෝ ෆොස්® මිශ්‍ර කොට වැවිලි බෝග සඳහා යෙදු විට නිර්දේශිත එප්පාවල රොක් ෆොස්ෆේට් ප්‍රමාණය 50-70% කින් පමණ අඩු කරගත හැකි, එසේ වන්නේ එප්පාවල රොක් ෆොස්ෆේට් වල ද්‍රව්‍යතාවල 4% සිට 15-20% ක් පමණ දක්වා වැඩි වන බැවිනි. තවද එප්පාවල රොක් ෆොස්ෆේට් සහ බයෝ ෆොස්® අඩංගු මිශ්‍රණය අධික මිලක් සහිත ට්‍රිපල් සුපර් ෆොස්ෆේට් (TSP) වලට ආදේශකයක් ලෙස යොදාගත හැක.

 

නිර්දේශය

  • අක්කරයක වගාවට බයෝ ෆොස්® ලීටර 2 ක් ජලය ලීටර 180 ක් සමග දිය කර එම මිශ්‍රණය එප්පාවල රොක් ෆොස්ෆේට් යෙදු පසෙහි ශාකයේ මුල් සහිත ප්‍රදේශය වටා ඉසින්න,එවිට බැක්ටීරියා ගහණය සීඝයෙන් වර්ධනය වී රොක් ෆොස්ෆේට් වල අඩංගු ෆොස්ෆරස් නිරතුරුව පසට ලබා දෙයි.
  • කාබනික වගාවී දී බයෝ ෆොස්® ලීටර 10 ක් ජලය ලීටර 150-180 ක දියකර එප්පාවල රොක් ෆොස්ෆේට් යෙදු අක්කරයක වගාවල බෝගයේ මුල පද්ධතිය වටා ඉසින්න.

බයෝ ෆොස්® නැමැති මෙම අගනා නිෂ්පාදනය ඔබ වෙත හඳුන්වා දීම පිළිබඳ ව අපි මහත් අභිමානයට පත් වෙමු, ලක් පොළවේ පසෙන්ම ලබාගත් මෙම ෆොස්ෆරස් දිය කරන බැක්ටීරියාව විවිධ පර්යේෂණ රැසකටම භාජනය කිරීමෙන් අනතුරුව වාණිජ්‍යමය වශයෙන් වගාවත් සඳහා සාර්ථකව යොදාගත හැකි බව තහවුරු කොට ඇත. අපගේ පසෙන්ම හටගත් බැවින් ඔවුන්ගේ ගුණනය පරීසරයට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව හා කාර්යක්ෂමතාවය ඉතා ඉහළය.