බයෝ සුපර් ෆොස්®

ද්‍රව්‍ය ෆොස්ෆරස්, පොටෑසියම් හා හියුමස් සඳහා ස්වභාවික නිධානය ලාභදායි පරිසර හිතකාමී නිෂ්පාදනයකි.

බයෝ සුපර් ෆොස්® යනු පීරක එන්සයිම සහ ජෛව කාබන් අඩංගු කළ එප්පාවල රොක් ෆොස්ෆෙට් සහිත සුවිශේෂ වු ජෛව නිෂ්පාදනයකි.

බයෝ සුපර් ෆොස්® හි ශාකයට අවශෝෂණය කරගත හැකි ආකාරයෙන් පවතින, එනම් ද්‍රාව්‍ය ෆොස්ෆරස් ප්‍රමාණය ( P2O5 ලෙස) 20% කි. මෙය ෆොස්ෆේට් අඩංගු රසායනික පොහොර මඟින් ශාකයට ලබා දෙන ෆොස්ෆරස් ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි අගයකි.

පීරක එන්සයිම, ජෛව කාබන් සහ හියුමස් අඩංගු නිසා බයෝ සුපර් ෆොස්® පසට යෙදීමෙන් පසුව අඛණ්ඩව රොක් ෆොස්ෆේට් වලින් ද්‍රාව්‍ය ෆොස්ෆරස් මුදාහරියි. ඉන් ශාකයේ සීග්‍ර මුල වර්ධනයක් ඇති කරමින් මනා පෝෂණයක් ලබා දේ.

බයෝ සුපර් ෆොස්® හි කාබනික ද්‍රව්‍ය 18-20%, පොටෑසියම් 15% සහ නයිට්‍රජන් අඩංගු වන බැවින් ශාකයේ ජීවක්‍රියා මනාව පවත්වා ගැනීමට උදව් කරමින් සරුසාර අස්වැන්නක් ලබා දේ.

කාබනික වගාවට මුලික පොහොර ලෙස යෙදීමේ දී, අකාබනික වගාවේ දී යෙදීමට නිර්දේශිත බයෝ සුපර් ෆොස්® ප්‍රමාණය මෙන් දෙගුණයක් යෙදිය යුතුය.

බයෝ සුපර් ෆොස්® යොදන අතරතුර ට්‍රිපල් සුපර් ෆොස්ෆේට් (TSP) යෙදීම අවශ්‍ය නොවේ.