බයෝ වැක්සීන්

බයෝ වැක්සීන්® නිෂ්පාදිතය ස්වභාවික දිලීර මර්දකයක් වන ට්‍රයිකොඩර්මා විරිඩෙ මඟින් නිපදවන ලද්දකි. මෙම දිලීරය ශාක කුණු වීම සහ මැල වීමට ප්‍රතිරෝධතාවක් ඇති කරයි. ට්‍රයිකොඩර්මා මඟින් ව්‍යාධිජනක දිලීර සමඟ ඇති කරන පරපෝෂිත තාවයෙදී එන්සයිම ස්‍රාවය කර ව්‍යධිජනක දීලිරවල සෛල විනාශ කර දමයි.

ට්‍රයිකොඩර්මා දීලිරය පස තුලට යෙදු පසු ඉතා ඉක්මනින් බෝගයේ මූල පද්ධතිය අවට තම ගහණය වර්ධනය කර ගනි.ඉන්පසු බොගයේ මූල පද්ධතිය මත ට්‍රයිකොඩර්මා දිලීරය තම වාසස්ථානය කර ගනිමින් බෝගයේ වර්ධනයට අවහිර කරන පිතියම් රයිසොක්ටොනියා පියුසේරියම් වැනි ව්‍යාධිජනක දිලීර මත පරපෝෂිත වී ඒවායෙ වර්ධනය පාලනය කරයි. මේ නිසා ට්‍රයිකොඩර්මා දිලීරය එවනි ව්‍යාධිජනක දිලීර සමඟ ඇති කරන තරඟකාරිත්වය මඟින් එම දිලීර වර්ධනය මර්දනය කර බෝගයට වැලදෙන රෝග පාලනය කරයි.

ට්‍රයිකොඩර්මා බෝගයේ මූල වර්ධනයට උපකාරීවන අතර එමඟින් බෝගයට අවශව්‍ය වන ජලය සහ පෝෂක ද්‍රව්‍ය උරා ගැනීම වැඩිදියුණු කරයි. එමඟින් බෝගය අහිතකර කාලගුණ වලදී ඔරොත්තු දෙන රෝග වලින් තොර වැඩි එලදාවයකින් යුක්ත ශාක ලබාදෙයි.

Bio Vaccine

ට්‍රයිකොඩර්මා මඟින් ඇතිකරන සංස්ථානික ප්‍රතිරොධකතාවයෙන් බෝගයෙ මූල පද්ධතිය ව්‍යාධිජනක දිලීරවලින් ආරක්ෂාකර හොඳ මූල පද්ධතියක් ලබාදි මුල් කුණු වීම බීජ කුණු වීම වැනි රෝග වලින් බෝගය ආරක්ෂා කර ගනි.

බයෝ වැක්සීන්® නිෂ්පාදිතය තුල ට්‍රයිකොඩර්මා බීජාණු ලීටරයක් තුල 2*10 8 අඩංගු වන අතර එමඟින් සැලකිය යුතු ලෙස පාංශු දිලීර රෝග මර්දනයට භාවිතා කරන රසායනික දිලීර නාශක අඩුකර ගත හැකියි

යෙදීම සහ යොදන ක්‍රමය

පැල තවාන් පාත්ති සඳහා බයෝ වැක්සීන්® ලීටර 1ක් ජලය ලීටර 30ක දියකර බෝගයෙ මූල පද්ධතිය වටා ඉසින්න.

තවාන් පාත්ති සකස් කිරීමෙදි සහ බෝගයට පස සකස් කරන අවස්ථාවෙදී බීජ තවාන් පාත්තිවලට දැමීමට පෙර සහ බෝගය ක්ෂේත්‍රයෙ සිටුවීමට පෙර බයෝ වැක්සීන්® පස සමග මිශ්‍රකර ගැනීමෙන් නීරොගී පැලයක් තවානෙදී සහ ක්ෂේත්‍රයෙදී ඇති කර ගත හැක. මෙමඟින් පසෙන් ඇතිවන රොග වලක්වා ගැනීමෙන් රෝගය ඇති වු පසු ක්ෂේත්‍රයෙ බයෝ වැක්සීන්® යෙදීමට වඩා හොද ප්‍රතිඑල ඇති කර ගත හැක.

මෙසේ බයෝ වැක්සීන්® මුලදී යොදා නැවත බෝගයට දින 30-45 අතර කාලයෙදී යෙදීම වඩාත් හිතකර වෙයි.

බයෝ වැක්සීන්® ලීටර 3ක් කොම්පොස්ට් හො ගොවිපල පොහොර ටොන් 3ක් සමඟ හොඳින් මිශ්‍රකර එම මිශ්‍රණය දින දෙකක් සෙවන ඇති තැනක හොඳින් වසා තබා බෝග වගාවට පස සකස් කරන අවස්ථාවෙදී අක්කරයක ප්‍රමාණයකට මිශ්‍රකර ගන්න.

පස සකස් කරන අවස්ථාවෙදී හෝ ඉන් පසු පැල හො බීජ සිටුවා දින 30-45 අතර කාලයෙදී බයෝ වැක්සීන්® ලීටර 4-10ක් ජලය ලීටර 200-600 ක දියකර බෝගයෙ මූල පද්ධතිය වටා අක්කරයට ඉසින්න.