ස්පැරෝ 888 ප්ලස්

පිටිමකුණන්, රතු මයිටාවන්, පැල මැක්කන්, සුදු මැස්සන්, කූඩිත්තන්, පත්‍ර කණින්නන්, කොර පොතු කෘමින්, පත්‍ර කීඩෑවන්, පිටි පුස් සහ කූඩිත්තන් මගින් සම්ප්‍රේෂණය වන ස්පැරෝ 888 ප්ලස් මඟින් සාර්ථකව මර්ධනය කර දේ.

පලතුරු එළවළු අපනයන බෝග හා ක්ෂේත්ර බෝග පඳුරු විසිතුරු පැළ හරිතාගාර වගාවන් වල පලිබෝධ පාලනය කරයි. ඒකාබද්ධ පළිබෝධ හා රෝග පාලන උපක්‍රමයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.

නිර්දේශය :
  • ස්පැරෝ 888 ප්ලස් මිලි ලීටර 5ක් ජලය ලීටර 1ක දියකරන්න.
  • උදා: ලීටර 16ක ඉසින ටැංකියකට ජලය ලීටර 8ක් ගෙන, එයට ස්පැරෝ මිලි ලීටර 80ක් දමා හොදින් මිශ්‍ර කරන්න. ඉන්පසුව තවත් ජලය ලීටර 8ක් දමා හොදින් මිශ්‍ර කරන්න.
  • ඉසීමේදී ටැංකිය හොදින් කලතන්න.
  • ගස සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය වන පරිදි ඉසින්න, පත්‍රවල උඩු හා යටි පැත්ත හොඳින් ආවරණය වන සේ යොදන්න.
  • සාමාන්ය්ය වශයෙන් අක්කරයක වගාවක් සඳහා ස්පැරෝ 888 ප්ලස් ලීටර 1.5 - 2 ත් අතර අවශ්යමය වනු ඇත. වඩාත් හොඳ ප්රකතිඵල සඳහා දින 15ක කාලාන්තර වලින් නැවත නැවතත් යොදන්න.
  • පරිසර උෂ්ණත්වය හා සුළං අධික දින වලදී මෙන්ම වර්ෂාව පවතින විටදීද ඉසීමෙන් වළකින්න.
  • හිරු එලියට ඍජුවම නිරාවරණය නොවන පරිදි සහ ජලය ඇතුලූ නොවන පරිදි ගබඩා කරන්න.


ගසේ ආරක්ෂාව සඳහා:

අධික උෂ්ණත්වයෙන් හා ජල හිඟයෙන් පීඩා විඳින, කිසියම් රෝගයකින් දුර්වල වූ හෝ නයිට්රජන් අධිකව යෙදු ගස් වලට යෙදීමෙන් වළකින්න. වගාවට ජලය සැපයුම් මාර්ග ඔස්සේ යෙදීමෙන් වළකින්න. සල්ෆර් අඩංගු කෘෂි රසායන ද්රඳව්යප සමඟ යෙදීමෙන් වළකින්න. උදා: කැප්ටාන් කාබරිල් ඩයිමෙතෝඒට් ස්පැරෝ 888 ප්ලස් යෙදීමට පෙර හෝ පසු දින 21ක් ඇතුලත සල්ෆර්, පළිබෝධනාශක හෝ වෙනත් රසායන යෙදීම ගසට උග්‍ර හානි සිදුවිය හැකිය. රෝස වගාවන් සඳහා භාවිතා නොකරන්න. දින 20කට වඩා අඩු වයසැති කුඩා පැළෑටි සඳහා භාවිතා නොකරන්න.