බයෝ වැක්සීන්


பயோவக்சின்

உயிரியல் கட்டுப்பாடு செயற்பாடுடைய பங்கசு வகையினைப் பயன்படுத்தி (Trichoderma viride) Bio Vaccine (Trade Name) உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. தாவர வேர், தண்டு, விதைகள் மற்றும் பழங்கள் போன்றவற்றில் ஏற்படக் கூடிய அழுகல், வாடல் நோய்களினை எந்தப் பருவ காலத்திலும் இலகுவாக தடுப்பதற்கு உதவக் கூடியது.

Bio Vaccine (Trade Name) பிரயோகிக்கப் பட்டதும் இதில் உள்ளடங்கும் நன்மை செய்யும் நுண்ணங்கியானது, வாடல் மற்றும் அழுகல் நோயினை உருவாக்கும் ஏனைய பங்கசுகளின் மேலாக படர்ந்து வளர்ந்து, அவற்றின் கலக் கட்டமைப்பைச் சிதைப்பதன் மூலமாக முற்றாக அழிக்கின்றது. இதன் மூலம், தாவரமானது நோய்த் தாக்கதின் பிடியில் இருந்து விடுவிக்கப் படுகின்றது.

Bio Vaccine

Bio Vaccine (Trade Name) ஆனது ஒரு பங்கசு இன நுண்ணங்கியாகும். இது தாவர வேர்களைச் சூழவுள்ள மண்ணில் செறிவாகக் காணப்படக் கூடியது. தாவர வேர்களின் மேலாகவும் வளர்சி அடைகின்றன. இவை தாவரங்களில் நோயை உருவாக்கும் பங்கசுகளைத் தாக்கி அழிப்பதன் மூலமாக தாவரங்களிற்கு உதவுகின்றன. நோயுருவாக்கும் பங்கசுகளினைச் சுற்றி ஒரு சுருள் போல வளர்சியடைந்து அவறின் கலச் சுவர்களை சிதைக்கின்றன. Trichoderma viride வினால் சுரக்கப்படும் நொதியங்களான கைட்டின், செல்லுலோசு என்பன நோயுருவாக்கிகளின் கலக்கட்டமைப்பைச் சிதைப்பதில் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன.

பங்கசு இனமொன்றினைப் பயன் படுத்தி மற்றொரு ஒட்டுண்ணி வகை பங்கசு இனத்தின் அனுசேப செயற்பாட்டினையும் வளர்ச்சியயும் அழிப்பதனால், இந்த கட்டுப்பாட்டு முறையானது பரவலாக அறியப்பட்ட ஒன்றாகும்.

வலை போன்ற அமைப்பில் Trichoderma viride வளரும் போது தாவர வேர்களிற்கு பல்வேறு நன்மைகள் கிடைக்கப் பெறுகின்றன. இவ் வலையானது வேர்களைச் சூழவுள்ள மண்ணின் ஈரப்பதத்தினை தக்க வைப்பதனால் தாவரங்களினால் உள்ளெடுக்கப்படும் நீர் மற்றும் போசணைப் பதார்த்தங்களின் அளவு அதிகரிக்கப் படுகின்றது. இதனால், நோயற்ற தாவரங்களும் உயர் உற்பத்தியும் உறுதி செய்யப்படுகிறது.

அத்துடன், Trichoderma viride தாவர வேர்க்கட்டமைப்பை நோய்த் தாக்கங்களில் இருந்து தடுப்பதற்காக ஒழுங்கு முறை சார்ந்த எதிர்பு முறையினைத் தாவரங்களில் தூண்டுகிறது. இதன் மூலம் நோய்க்காரணிகளின் தாக்கம் குறைக்கப்படுவதுடன், ஆரோக்கியமானதும் உறுதியானதுமான வேர்த் தொகுதி அமைக்கப்படுகின்றது. இவ்வாறு தூண்டப் பட்ட எதிர்ப்பு பொறிமுனையானது, நோய்க்காரணிகளை அழிப்பதற்கும், அகற்றுவதற்குமான செயன்முறைக்கு தாவரங்களை தயார் படுத்துகின்றது. மிகவும் முக்கியமானதொன்றாகக் கருதப்படும் இச் செயன்முறை, வர்த்தக நோக்கில் தாவரங்கள் அதிகமாக வளர்க்கப்படும் இடங்களில் நோய் பரவுதலைத் தடுப்பதில் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றது.