தொழில் வாய்ப்புகள்


இப்பொழுதே விண்ணப்பியுங்கள்

தொழில் வாய்ப்புக்களிற்காக எமது நிறுவனத்துடனான உங்களது ஆர்வத்தினை பயோ பவர் லங்கா பாராட்டுகின்றது!! விண்ணப்பிப்பதற்கு தகுதி பெற்றவர்களாக நீங்கள் நம்பும் இடத்து, சுயவிபரப் படிவத்தினை career@biopowerlanka.com என்ற முகவரிக்கு அனுப்பி வையுங்கள்!


வேலை வாய்ப்பு

சேதன விவசயத்தினை ஊக்குவிப்பதற்கான ஆர்வமுள்ளவர்கள் எம்மைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.